• Social Network

กิจกรรมจิตสาธารณะ

Date: November 9, 2012 Author: dang Categories: ข่าวกิจกรรม

charity1

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา และมีความสุขมีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้กำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้นทางโรงเรียนสันติรักษ์จึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จึงให้ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 ส. 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ใน วันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ร่วมกับทางเทศบาลโพนพิสัยโดยนายกเทศมนตรีนายสรร สุนทรธนากุล และชุมชนใกล้เคียง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสันติรักษ์ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเช่น ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจและที่สำคัญการมีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


โพสโดย ครูจิราวดี สมบูรณ์